SFS 2013:198 Förordning om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

130198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:827) med
instruktion för Statskontoret;

utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:827) med instruk-

tion för Statskontoret

dels att 1, 2 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av

följande lydelse.

1 §

1

Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, ut-

värderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet
och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I
detta ingår att

1. analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv,
2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och
3. ge underlag för omprövning och effektivisering.

1 a §

Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av

förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att

1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i stats-

förvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsat-
ser för att främja kompetensförsörjningen, och

3. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i stats-

förvaltningen.

1 b §

Myndigheten ska följa upp systemet för kommunalekonomisk utjäm-

ning.

2 §

2

Myndigheten ska

1. lämna förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och upp-

följningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, och

2. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer

med metod- och utredningsstöd.

1 Senaste lydelse 2008:1261.

2 Senaste lydelse 2011:1152.

SFS 2013:198

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

2

SFS 2013:198

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

9 §

3

Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 §

2, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1152.