SFS 2013:199 Förordning om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

130199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1763) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare;

utfärdad den 11 april 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1763) med särskilda

bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

1 Har åklagaren vid ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 17 § lagen

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare förutsatt att
socialnämnden vidtar en åtgärd, ska han eller hon ta reda på om åtgärden
kommer till stånd. Om nämnden inte vidtar åtgärden ska åklagaren anmäla
detta till Socialstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:71.

SFS 2013:199

Utkom från trycket
den 30 april 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013