SFS 2013:160 Riksbankens föreskrifter om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef

130160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksbankens föreskrifter
om mynt på en krona med specialprägling
med anledning av Hans Majestät Konungens
40-årsjubileum som statschef;

beslutade den 22 mars 2013.

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank att ett mynt på en krona med specialpräg-
ling ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §

Med anledning av det år 2013 är 40 år sedan Carl XVI Gustaf blev Sve-

riges statschef ska ett mynt med ett nominellt värde på en krona med special-
prägling ges ut.

2 §

Myntet ska tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25 % nickel.

Myntet ska ha en vikt av 7,00 gram och en diameter av 25,0 mm. Kanthöjden
ska vara 1,88 mm.

3 §

Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram

får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som
mynten ska ha enligt 2 §.

4 §

Myntet ska ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster sida, om-

skriften ⬝CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG⬝ samt under porträtt-
et präglingsåret 2013 och formgivarens initialer ⬝EN⬝.

På baksidan en krona i myntets övre del. Valören ⬝1 KRONA⬝ anges till

vänster och till höger första bokstaven i utgivningsorten (⬝S⬝) samt riksbanks-
chefens initialer (⬝SI⬝). I mitten står texten ⬝F�R SVERIGE ⬢ I TIDEN⬝ och
därunder konungens monogram. Vid sidan av monogrammet står årtalen 1973
och 2013. I myntets undre kant står texten ⬝SVERIGES KONUNG I 40 �&R⬝.
Randen ska vara räfflad.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2013.

På fullmäktiges i Riksbanken vägnar

JOHAN GERNANDT
Maria Svalfors

SFS 2013:160

Utkom från trycket
den 16 april 2013

0160.fm Page 1 Thursday, April 11, 2013 10:37 AM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

0160.fm Page 2 Thursday, April 11, 2013 10:37 AM