SFS 2013:1000 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

131000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

2

Kommunen ska sörja för

1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå

enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller
barnets försörjning (samarbetssamtal), och

2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra

stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.

Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg

eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som
begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal

med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61.

2 Senaste lydelse 2006:463.

SFS 2013:1000

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013