SFS 2013:1001 Förordning om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

131001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:835) med
instruktion för Statens överklagandenämnd;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 5, 9 och 10 §§ förordningen (2007:835) med

instruktion för Statens överklagandenämnd ska ha följande lydelse.

5 §

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter

är närvarande.

När ett ärende av principiell betydelse handläggs, ska samtliga ledamöter

vara närvarande.

9 §

Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock besluta om

muntlig handläggning av ett ärende.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt

fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 §§ inte behöver föredras.

10 §

Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse

till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1001

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;