SFS 2013:1002 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

131002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 30 och 32 g §§ studiestödsförordningen

(2000:655) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

3 kap.

30 §

1

Ett godkännande enligt 29 § får inte avse längre tid tillbaka än sju

dagar före den dag då anmälan har gjorts enligt 28 §. Om den studerande har
varit förhindrad att göra en anmälan eller om det finns något annat särskilt
skäl, får godkännande dock avse även tid dessförinnan.

Försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller en del av den,

om den studerande

1. låter bli att, på begäran av Försäkringskassan, genom intyg av läkare

styrka sjukdomen och hindret för studierna,

2. under en sjukperiod reser till utlandet utan medgivande av Försäkrings-

kassan,

3. har ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som den studerande har

dömts för genom en dom som har vunnit laga kraft,

4. vägrar att genomgå undersökning av läkare eller låter bli att följa läkares

föreskrift, eller

5. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande

uppgift om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av bestämmel-
serna om studiemedel för sjukperiod.

32 g §

2

En studerande som studerar med studiemedel och som är förälder

har rätt att behålla studiemedlen under den tid som anges i andra stycket, om
han eller hon helt avstår från studier i samband med att hans eller hennes barn
under 18 år har avlidit. Med förälder likställs personer som enligt 11 kap.
4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt
till tillfällig föräldrapenning.

Rätten att behålla studiemedlen enligt första stycket omfattar högst två

veckor per barn och gäller tidigast från och med dagen efter den dag då barnet
har avlidit och senast den dag som infaller 90 dagar efter den dag då barnet
har avlidit.

1 Senaste lydelse 2004:964.

2 Senaste lydelse 2012:293.

SFS 2013:1002

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:1002

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 30 § första stycket i sin

nya lydelse får även dagar som har infallit före ikraftträdandet beaktas.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2013:1002

Bilaga

3

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed samman-

hängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
� masterexamen i socialt arbete,
� masterexamen i vårdvetenskap,
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik,
� konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Evangeliska Frikyrkan för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
� kandidatexamen i filosofi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� barnmorskeexamen,
� sjuksköterskeexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,

3 Senaste lydelse 2012:967.

background image

4

SFS 2013:1002

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

� utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förut-

bildning vid universitet och högskolor, eller

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
� högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
� masterexamen i teologi,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter