SFS 2013:1003 Förordning om ränta på studielån för 2014

131003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på studielån för 2014

1;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt

4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studie-
stödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,2 procent
för 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:865.

SFS 2013:1003

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013