SFS 2013:1006 Förordning om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

131006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1199) med
instruktion för Konstnärsnämnden;

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1199) med instruk-

tion för Konstnärsnämnden

dels att 5 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 och 13 §§ ska utgå,
dels att 1, 4 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 b §, samt närmast

före 2 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

1

Konstnärsnämnden har till uppgift att främja konstnärers möjligheter

att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att
fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande åtgärder.

Myndigheten ska analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekono-

miska och sociala villkor samt löpande bevaka trygghetssystemens utform-
ning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Samverkan

2 b §

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, institutioner,

det civila samhället och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse
för konstnärernas villkor.

4 §

Styrelsen ska bestå av högst tolv ledamöter.

12 §

Direktören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:760.

SFS 2013:1006

Utkom från trycket
den 10 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013