SFS 2013:1007 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

131007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:JDPAPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:15px;line-height:17px;font-family:JDPAIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JDPAIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om statsbidrag till f�rsvarshistoriska <br/>museiverksamheter;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om statsbidrag till museiverk-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samheter med f�rsvarshistorisk inriktning.</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag enligt denna f�rordning l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�ndam�let med statsbidraget</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndam�let med statsbidraget �r att fr�mja ett levande kulturarv som be-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">varas, anv�nds och utvecklas inom det f�rsvarshistoriska omr�det. Statsbidra-<br/>get ska s�rskilt bidra till f�rst�else f�r 1900-talets f�rsvarshistoriska utveck-<br/>ling och fr�mja att historiska f�reteelser och h�ndelsef�rlopp som �r kopplade<br/>till den utvecklingen kan skildras p� f�rsvarshistoriskt betydelsefulla platser<br/>runt om i landet.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�ruts�ttningar f�r statsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas till verksamheter som finns upptagna i bilagan</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r enbart l�mnas till verksamhet som �r eller avses bli till-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�nglig f�r allm�nheten.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r l�mnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid f�rdelning av bidrag ska h�nsyn tas till</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den s�kandes egen insats och f�rm�ga att l�ngsiktigt uppr�tth�lla verk-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samheten, </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">2. omfattningen av lokal och regional medfinansiering, och<br/>3. annat statligt st�d som beviljats verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Statsbidrag f�r inte l�mnas till den som har skulder f�r svenska skatter</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller avgifter hos Kronofogden eller som �r i likvidation eller konkurs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:129px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till den myndig-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">het som enligt bilagan till denna f�rordning pr�var fr�gor om statsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20"> Ett beslut om statsbidrag f�r f�renas med villkor. Dessa ska framg� av</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutet. I beslutet ska �ven sista dag f�r redovisning enligt 11 � anges.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har beviljats statsbidrag enligt denna f�rordning ska redovisa</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">hur medlen har anv�nts och vilka resultat som har uppn�tts till den myndighet<br/>som beslutat om statsbidraget.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�terbetalning och �terkrav</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20"> Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan<br/>antas att bidraget har beviljats p� grund av felaktiga uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetal-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsskyldig om</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">belopp och mottagaren borde ha insett detta,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bidraget helt eller delvis inte har anv�nts f�r det �ndam�l som det har</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beviljats f�r,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. den som har tagit emot bidraget inte l�mnar s�dan redovisning som avses</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">i 11 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. villkor i beslutet om bidraget inte har f�ljts.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 13 �, ska Statens f�rsvars-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">historiska museer respektive Statens maritima museer besluta att helt eller<br/>delvis kr�va tillbaka statsbidraget.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett belopp som har �terkr�vts med st�d av 14 � inte betalas i r�tt</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tid, ska dr�jsm�lsr�nta enligt r�ntelagen (1975:635) tas ut p� beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Statens f�rsvarshistoriska museer</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">respektive Statens maritima museer helt eller delvis efterge ett krav p� �terbe-<br/>talning enligt 14 � eller ett krav p� r�nta enligt 15 �.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna f�rordning.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r l�mna f�rslag till vilken verksamhet som ska vara ber�ttigad att ans�ka om<br/>statsbidrag enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">senast den 1 april �ret f�re det �r d� verksamheten f�resl�s vara ber�ttigad att<br/>ans�ka om statsbidrag enligt denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 12 � f�r<br/>dock inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">(2007:1438) om statsbidrag till f�rsvarshistoriska museiverksamheter ska<br/>upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r statsbidrag som</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">har beviljats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1007</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Statens f�rsvarshistoriska museer pr�var fr�gor om statsbidrag <br/>till f�ljande verksamheter</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">Aeroseum i G�teborg<br/>Arsenalen i Str�ngn�s<br/>Artillerimuseet i Kristianstad<br/>Brigadmuseet i Karlstad<br/>Flygmuseet F 21 i Lule�<br/>F�stningsmuseet i Karlsborg<br/>F�rsvarsmuseet i Boden med R�dbergsfortet och Gr�nsf�rsvarsmuseet i<br/>Abisko<br/>Garnisonsmuseet i Skara och Sk�vde<br/>Garnisons- och luftv�rnsmuseet i Halmstad<br/>Gotlands F�rsvarsmuseum i Tingst�de<br/>Hemv�rnsmuseet i V�llinge<br/>Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim<br/>Krigsflygf�lt 16 i Brattforsheden<br/>Miliseum i Skillingaryd<br/>Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg <br/>Teleseum i Enk�ping</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Statens maritima museer pr�var fr�gor om statsbidrag till <br/>f�ljande verksamheter</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">Beredskapsmuseet i Helsingborg med Sk�nelinjen<br/>G�teborgs Maritima centrum<br/>Hems� f�stning<br/>Museum f�r r�rligt kustartilleri p� Asp� <br/>Vaxholms f�stnings museum</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om statsbidrag till f�rsvarshistoriska
museiverksamheter;

utf�rdad den 28 november 2013.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om statsbidrag till museiverk-

samheter med f�rsvarshistorisk inriktning.

Statsbidrag enligt denna f�rordning l�mnas i m�n av tillg�ng p� medel.

�ndam�let med statsbidraget

2 �

�ndam�let med statsbidraget �r att fr�mja ett levande kulturarv som be-

varas, anv�nds och utvecklas inom det f�rsvarshistoriska omr�det. Statsbidra-
get ska s�rskilt bidra till f�rst�else f�r 1900-talets f�rsvarshistoriska utveck-
ling och fr�mja att historiska f�reteelser och h�ndelsef�rlopp som �r kopplade
till den utvecklingen kan skildras p� f�rsvarshistoriskt betydelsefulla platser
runt om i landet.

F�ruts�ttningar f�r statsbidrag

3 �

Statsbidrag f�r l�mnas till verksamheter som finns upptagna i bilagan

till denna f�rordning.

4 �

Statsbidrag f�r enbart l�mnas till verksamhet som �r eller avses bli till-

g�nglig f�r allm�nheten.

5 �

Statsbidrag f�r l�mnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

6 �

Vid f�rdelning av bidrag ska h�nsyn tas till

1. den s�kandes egen insats och f�rm�ga att l�ngsiktigt uppr�tth�lla verk-

samheten,

2. omfattningen av lokal och regional medfinansiering, och
3. annat statligt st�d som beviljats verksamheten.

7 �

Statsbidrag f�r inte l�mnas till den som har skulder f�r svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogden eller som �r i likvidation eller konkurs.

SFS 2013:1007

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2013

background image

2

SFS 2013:1007

�rendenas handl�ggning

8 �

Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

pr�var fr�gor om statsbidrag enligt denna f�rordning.

9 �

En ans�kan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till den myndig-

het som enligt bilagan till denna f�rordning pr�var fr�gor om statsbidrag.

10 �

Ett beslut om statsbidrag f�r f�renas med villkor. Dessa ska framg� av

beslutet. I beslutet ska �ven sista dag f�r redovisning enligt 11 � anges.

Redovisning

11 �

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna f�rordning ska redovisa

hur medlen har anv�nts och vilka resultat som har uppn�tts till den myndighet
som beslutat om statsbidraget.

�terbetalning och �terkrav

12 �

Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

f�r besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats p� grund av felaktiga uppgifter.

13 �

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna f�rordning �r �terbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� n�got annat s�tt

har f�rorsakat att bidraget har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt belopp,

2. bidraget av n�got annat sk�l har l�mnats felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har anv�nts f�r det �ndam�l som det har

beviljats f�r,

4. den som har tagit emot bidraget inte l�mnar s�dan redovisning som avses

i 11 �, eller

5. villkor i beslutet om bidraget inte har f�ljts.

14 �

Om n�gon �r �terbetalningsskyldig enligt 13 �, ska Statens f�rsvars-

historiska museer respektive Statens maritima museer besluta att helt eller
delvis kr�va tillbaka statsbidraget.

15 �

Om ett belopp som har �terkr�vts med st�d av 14 � inte betalas i r�tt

tid, ska dr�jsm�lsr�nta enligt r�ntelagen (1975:635) tas ut p� beloppet.

16 �

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r Statens f�rsvarshistoriska museer

respektive Statens maritima museer helt eller delvis efterge ett krav p� �terbe-
talning enligt 14 � eller ett krav p� r�nta enligt 15 �.

Bemyndigande

17 �

Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna f�rordning.

background image

3

SFS 2013:1007

18 �

Statens f�rsvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

f�r l�mna f�rslag till vilken verksamhet som ska vara ber�ttigad att ans�ka om
statsbidrag enligt denna f�rordning.

F�rslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)

senast den 1 april �ret f�re det �r d� verksamheten f�resl�s vara ber�ttigad att
ans�ka om statsbidrag enligt denna f�rordning.

�verklagande

19 �

I 22 a � f�rvaltningslagen (1986:223) finns best�mmelser om �verkla-

gande hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut enligt 12 � f�r
dock inte �verklagas.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2014, d� f�rordningen

(2007:1438) om statsbidrag till f�rsvarshistoriska museiverksamheter ska
upph�ra att g�lla.

2. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r statsbidrag som

har beviljats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

4

SFS 2013:1007

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

Statens f�rsvarshistoriska museer pr�var fr�gor om statsbidrag
till f�ljande verksamheter

Aeroseum i G�teborg
Arsenalen i Str�ngn�s
Artillerimuseet i Kristianstad
Brigadmuseet i Karlstad
Flygmuseet F 21 i Lule�
F�stningsmuseet i Karlsborg
F�rsvarsmuseet i Boden med R�dbergsfortet och Gr�nsf�rsvarsmuseet i
Abisko
Garnisonsmuseet i Skara och Sk�vde
Garnisons- och luftv�rnsmuseet i Halmstad
Gotlands F�rsvarsmuseum i Tingst�de
Hemv�rnsmuseet i V�llinge
Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim
Krigsflygf�lt 16 i Brattforsheden
Miliseum i Skillingaryd
Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg
Teleseum i Enk�ping

Statens maritima museer pr�var fr�gor om statsbidrag till
f�ljande verksamheter

Beredskapsmuseet i Helsingborg med Sk�nelinjen
G�teborgs Maritima centrum
Hems� f�stning
Museum f�r r�rligt kustartilleri p� Asp�
Vaxholms f�stnings museum

;