SFS 2013:1007 Förordning om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

131007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till försvarshistoriska
museiverksamheter;

utfärdad den 28 november 2013.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till museiverk-

samheter med försvarshistorisk inriktning.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

�ndamålet med statsbidraget

2 §

�ndamålet med statsbidraget är att främja ett levande kulturarv som be-

varas, används och utvecklas inom det försvarshistoriska området. Statsbidra-
get ska särskilt bidra till förståelse för 1900-talets försvarshistoriska utveck-
ling och främja att historiska företeelser och händelseförlopp som är kopplade
till den utvecklingen kan skildras på försvarshistoriskt betydelsefulla platser
runt om i landet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till verksamheter som finns upptagna i bilagan

till denna förordning.

4 §

Statsbidrag får enbart lämnas till verksamhet som är eller avses bli till-

gänglig för allmänheten.

5 §

Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

6 §

Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till

1. den sökandes egen insats och förmåga att långsiktigt upprätthålla verk-

samheten,

2. omfattningen av lokal och regional medfinansiering, och
3. annat statligt stöd som beviljats verksamheten.

7 §

Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogden eller som är i likvidation eller konkurs.

SFS 2013:1007

Utkom från trycket
den 10 december 2013

background image

2

SFS 2013:1007

�rendenas handläggning

8 §

Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

9 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till den myndig-

het som enligt bilagan till denna förordning prövar frågor om statsbidrag.

10 §

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 §

Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa

hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts till den myndighet
som beslutat om statsbidraget.

�&terbetalning och återkrav

12 §

Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

13 §

Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har

beviljats för,

4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses

i 11 §, eller

5. villkor i beslutet om bidraget inte har följts.

14 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens försvars-

historiska museer respektive Statens maritima museer besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka statsbidraget.

15 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

16 §

Om det finns särskilda skäl, får Statens försvarshistoriska museer

respektive Statens maritima museer helt eller delvis efterge ett krav på återbe-
talning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §.

Bemyndigande

17 §

Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

background image

3

SFS 2013:1007

18 §

Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer

får lämna förslag till vilken verksamhet som ska vara berättigad att ansöka om
statsbidrag enligt denna förordning.

Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)

senast den 1 april året före det år då verksamheten föreslås vara berättigad att
ansöka om statsbidrag enligt denna förordning.

�verklagande

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får
dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen

(2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter ska
upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som

har beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

4

SFS 2013:1007

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

Statens försvarshistoriska museer prövar frågor om statsbidrag
till följande verksamheter

Aeroseum i Göteborg
Arsenalen i Strängnäs
Artillerimuseet i Kristianstad
Brigadmuseet i Karlstad
Flygmuseet F 21 i Luleå
Fästningsmuseet i Karlsborg
Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i
Abisko
Garnisonsmuseet i Skara och Skövde
Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad
Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde
Hemvärnsmuseet i Vällinge
Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim
Krigsflygfält 16 i Brattforsheden
Miliseum i Skillingaryd
Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg
Teleseum i Enköping

Statens maritima museer prövar frågor om statsbidrag till
följande verksamheter

Beredskapsmuseet i Helsingborg med Skånelinjen
Göteborgs Maritima centrum
Hemsö fästning
Museum för rörligt kustartilleri på Aspö
Vaxholms fästnings museum