SFS 2013:1008 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

131008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 28 november 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 7 kap. 18 § och bilaga 3 till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 12 § ska lyda ”Uppgifter till Universi-

tetskanslersämbetet”,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1020)

om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

7 kap.

18 §

2

Vissa bestämmelser om hur betyg ska värderas finns i bilaga 3.

I varje områdesbehörighet ska det utöver sådana behörighetskurser som

avses i 9 § ingå meritkurser. Meritkurser är sådana kurser från gymnasial
utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte utgör krav på
grundläggande eller särskild behörighet.

Meritkurser är
1. fördjupning i ämnet moderna språk,
2. fördjupning i ämnet svenskt teckenspråk för hörande,
3. fördjupning i ämnet engelska, och
4. fördjupning i ämnet matematik.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter i övrigt om merit-

värdering av betyg.

3. De äldre bestämmelserna i 7 kap. 18 § och bilaga 3 ska fortsätta att gälla

för den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutfor-
mat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning. Kurs
med lägst betyget godkänt i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ska då i
fråga om meritpoäng likställas med kurs i ämnet moderna språk.

Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan från

och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
från och med den 1 juli 2012 ska trots första stycket ges ett siffervärde enligt
punkt 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.
2. Bestämmelserna i 7 kap. 18 § och bilaga 3 samt punkt 3 i övergångs-

bestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförord-

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2012:712.

SFS 2013:1008

Utkom från trycket
den 10 december 2013

background image

2

SFS 2013:1008

ningen (1993:100) i deras nya lydelse ska tillämpas första gången vid antag-
ning till utbildning som börjar efter den 15 augusti 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2013:1008

Bilaga 3

3

Platsfördelning på grundval av betyg och meritvärdering av betyg

Meritvärdering av betyg

Meritpoäng

8. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska betyg i sådana meritkurser som
anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng.

Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får adderas till jämförelsetalet,

varav högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse ämnet moderna språk
och ämnet svenskt teckenspråk för hörande, högst en (1,0) meritpoäng får
avse ämnet engelska och högst en och en halv (1,5) meritpoäng får avse
ämnet matematik.

Betyg i meritkurser ger meritpoäng enligt följande:
a) lägst betyget E i kurs 3 i ämnet moderna språk eller i ämnet svenskt

teckenspråk för hörande ger en halv (0,5) meritpoäng,

b) lägst betyget E i kurs 4 i ämnet moderna språk eller i ämnet svenskt

teckenspråk för hörande ger en (1,0) meritpoäng,

c) lägst betyget E i kurs 5 i ämnet moderna språk eller i ämnet svenskt

teckenspråk för hörande ger en halv (0,5) meritpoäng,

d) lägst betyget E i kurs 2 i ämnet moderna språk i ytterligare ett språk eller

i kurs 2 i ämnet svenskt teckenspråk för hörande ger en halv (0,5) meritpoäng,
om den sökande har fått meritpoäng för kurs i ämnet moderna språk enligt b,

e) lägst betyget E i kurs 2 i ämnet moderna språk ger en halv (0,5) merit-

poäng, om den sökande har fått meritpoäng för kurs i ämnet svenskt tecken-
språk för hörande enligt b,

f) lägst betyget E i kursen engelska 7 ger en (1,0) meritpoäng,
g) lägst betyget E i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över den

kursnivå som krävs för särskild behörighet enligt 7 kap. 8 11 §§ eller, om
sådant krav inte har ställts, kursnivån över vad som enligt 7 kap. 5 § första
stycket 1 eller 2 krävs för grundläggande behörighet ger en halv (0,5)
meritpoäng och om den sökande inte redan har fått meritpoäng enligt g,

h) lägst betyget E i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över vad

som anges i g ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande inte redan
har fått meritpoäng enligt h,

i) lägst betyget E i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över vad

som anges i g ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande inte redan
har fått meritpoäng enligt i,

j) lägst betyget E i kursen matematik 5 ger utöver det som anges i g, h,

eller i en halv (0,5) meritpoäng,

k) lägst betyget E i kursen matematik – specialisering på lägst den kurs-

nivå som krävs för särskild behörighet enligt 7 kap. 8–11 §§ eller, om
sådant krav inte har ställts, är närmast över kursnivån som enligt 7 kap.
5 § första stycket 1 eller 2 krävs för grundläggande behörighet ger en halv
(0,5) meritpoäng.

3 Senaste lydelse 2013:695.

background image

4

SFS 2013:1008

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Sökande med gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå

;