SFS 2013:1010 Förordning om stöd vid korttidsarbete

131010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd vid korttidsarbete;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd

vid korttidsarbete.

Ansökan om preliminärt stöd

2 §

En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd

vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,
2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i

15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

3 §

En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid

korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,
2. det eventuella belopp som begärs, och
3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Belopp

4 §

Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid

korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.

Bemyndigande

5 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställig-
heten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2013:1010

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1010

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)