SFS 2013:1011 Förordning om ändring i förordningen (2013:899) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

131011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PNODDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PNODDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PNODDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PNODDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PNODDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PNODBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2013:899) om �ndring i <br/>f�rordningen (2001:588) om behandling av <br/>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2001:588) om behandling av</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i st�llet f�r dess lydelse</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt f�rordningen (2013:899) om �ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Betr�ffande personer som avses i 2 kap. 2 � lagen (2001:181) om be-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet f�r i beskatt-<br/>ningsdatabasen behandlas uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. som beh�vs vid Skatteverkets handl�ggning av �renden som sker med</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d av </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> kupongskattelagen (1970:624), <br/> fastighetstaxeringslagen (1979:1152), <br/> lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, <br/> lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, <br/> skattef�rfarandelagen (2011:1244), <br/> merv�rdesskattelagen (1994:200), <br/> lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">varor, tobaksvaror och energiprodukter, </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> inkomstskattelagen (1999:1229), <br/> lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgen�rsupp-</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gifter,</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete, eller<br/> annan f�rfattning med best�mmelser om skatter och socialavgifter, <br/>2. om planerad, beslutad, p�g�ende eller avslutad revision och annan kon-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">troll av skatter och avgifter, </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och om indrivningsresultat, </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. om beslut om n�ringsf�rbud, <br/>5. om antal anst�llda och anst�lldas personnummer, <br/>6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt l�mnats f�r bank- eller</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">postgiro att ta emot skatte�terbetalning p� ett konto samt uppgifter om full-<br/>makten och kontot, </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2003:1023.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:849.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1011</b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1011</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. om bouppteckning eller d�dsboanm�lan, d�dsbodel�gare, tillg�ngar och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skulder samt �vriga uppgifter som beh�vs i verksamheten med bouppteck-<br/>ningar och d�dsboanm�lan enligt �rvdabalken, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">8. f�r f�rberedelsearbete vid fastighetstaxering, <br/>9. om lagfarna k�p av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsreg-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">leringar vid vilka mer �n tv� hektar �kermark, betesmark och skogsmark<br/>�verf�rs fr�n en fastighet till en annan och d�r frivillig �verenskommelse om<br/>likviden f�religger, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">10. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), <br/>11. som beh�vs f�r handl�ggning av �renden enligt lagen (1990:314) om</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">�msesidig handr�ckning i skatte�renden eller lagen (2012:843) om adminis-<br/>trativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning eller<br/>annars f�r informationsutbyte och annan handr�ckning enligt internationella<br/>�taganden, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">12. fr�n aktiebolagsregistret, <br/>13. fr�n v�gtrafikregistret, <br/>14. fr�n Folkh�lsomyndigheten om tillst�nd enligt alkohollagen och om</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">oms�ttning enligt restaurangrapport, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. fr�n Arbetsf�rmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">der samt om utbetalt belopp och datum f�r utbetalningen, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. fr�n Tullverket om debiterad merv�rdesskatt vid import, exportv�rden,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">antal import- och exporttillf�llen samt de tidsperioder som uppgifterna avser<br/>samt uppgifter fr�n verket som beh�vs f�r till�mpningen av 3 kap. 30 � andra<br/>stycket merv�rdesskattelagen, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">17. fr�n F�rs�kringskassan om f�rs�kring mot kostnader f�r sjukl�n n�r det</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">g�ller arbetsgivaren och den f�rs�krade, om sjukpenninggrundande inkomst<br/>av annat f�rv�rvsarbete och om uts�nd person, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">18. om avgiftsskyldighet till s�dant trossamfund som har eller har beviljats</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">uppb�rdshj�lp enligt 16 � lagen (1998:1593) om trossamfund samt om f�r-<br/>samlingstillh�righet inom Svenska kyrkan, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">19. om att priss�ttningsbesked har l�mnats enligt lagen (2009:1289) om</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">priss�ttningsbesked vid internationella transaktioner, och </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">20. om flyttningar av varor eller br�nsle som avses i lagen (1994:1563) om</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776)<br/>om skatt p� energi. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka uppgifter som f�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">behandlas i beskattningsdatabasen.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2013:899) om �ndring i
f�rordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 5 december 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 i st�llet f�r dess lydelse

enligt f�rordningen (2013:899) om �ndring i n�mnda f�rordning ska ha f�l-
jande lydelse.

2 �

2

Betr�ffande personer som avses i 2 kap. 2 � lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet f�r i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som beh�vs vid Skatteverkets handl�ggning av �renden som sker med

st�d av

 kupongskattelagen (1970:624),
 fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
 lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
 lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
 skattef�rfarandelagen (2011:1244),
 merv�rdesskattelagen (1994:200),
 lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-

varor, tobaksvaror och energiprodukter,

 inkomstskattelagen (1999:1229),
 lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgen�rsupp-

gifter,

 lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete, eller
 annan f�rfattning med best�mmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, p�g�ende eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om n�ringsf�rbud,
5. om antal anst�llda och anst�lldas personnummer,
6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt l�mnats f�r bank- eller

postgiro att ta emot skatte�terbetalning p� ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2012:849.

SFS 2013:1011

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1011

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7. om bouppteckning eller d�dsboanm�lan, d�dsbodel�gare, tillg�ngar och

skulder samt �vriga uppgifter som beh�vs i verksamheten med bouppteck-
ningar och d�dsboanm�lan enligt �rvdabalken,

8. f�r f�rberedelsearbete vid fastighetstaxering,
9. om lagfarna k�p av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsreg-

leringar vid vilka mer �n tv� hektar �kermark, betesmark och skogsmark
�verf�rs fr�n en fastighet till en annan och d�r frivillig �verenskommelse om
likviden f�religger,

10. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
11. som beh�vs f�r handl�ggning av �renden enligt lagen (1990:314) om

�msesidig handr�ckning i skatte�renden eller lagen (2012:843) om adminis-
trativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning eller
annars f�r informationsutbyte och annan handr�ckning enligt internationella
�taganden,

12. fr�n aktiebolagsregistret,
13. fr�n v�gtrafikregistret,
14. fr�n Folkh�lsomyndigheten om tillst�nd enligt alkohollagen och om

oms�ttning enligt restaurangrapport,

15. fr�n Arbetsf�rmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska �tg�r-

der samt om utbetalt belopp och datum f�r utbetalningen,

16. fr�n Tullverket om debiterad merv�rdesskatt vid import, exportv�rden,

antal import- och exporttillf�llen samt de tidsperioder som uppgifterna avser
samt uppgifter fr�n verket som beh�vs f�r till�mpningen av 3 kap. 30 � andra
stycket merv�rdesskattelagen,

17. fr�n F�rs�kringskassan om f�rs�kring mot kostnader f�r sjukl�n n�r det

g�ller arbetsgivaren och den f�rs�krade, om sjukpenninggrundande inkomst
av annat f�rv�rvsarbete och om uts�nd person,

18. om avgiftsskyldighet till s�dant trossamfund som har eller har beviljats

uppb�rdshj�lp enligt 16 � lagen (1998:1593) om trossamfund samt om f�r-
samlingstillh�righet inom Svenska kyrkan,

19. om att priss�ttningsbesked har l�mnats enligt lagen (2009:1289) om

priss�ttningsbesked vid internationella transaktioner, och

20. om flyttningar av varor eller br�nsle som avses i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776)
om skatt p� energi.

Skatteverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka uppgifter som f�r

behandlas i beskattningsdatabasen.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;