SFS 2013:1012 Förordning om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

131012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:759) med
instruktion för Konjunkturinstitutet;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:759) med instruktion för

Konjunkturinstitutet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Konjunkturinstitutet har till uppgift att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet

samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin,

2. analysera finans- och penningpolitikens inriktning vid framtagandet av

prognoser och medelfristiga kalkyler,

3. analysera den förda finanspolitikens effekter med särskild tonvikt på hur

de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål,

4. genomföra långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och

bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet,

5. göra miljöekonomiska analyser, utvärdera den ekonomiska politikens

kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i
övrigt miljömässigt hållbar utveckling, pröva olika strategier för att nå dessa
mål samt utveckla miljöekonomiska modeller,

6. göra samhällsekonomiska analyser, som ska omfatta miljö- och klimat-

politiska styrmedel, och andra miljöekonomiska analyser av relevans för
svensk miljö- och klimatpolitik,

7. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör insti-

tutets verksamhet och bedriva forskning i syfte att utveckla analys- och prog-
nosmetoder,

8. underhålla och utveckla metoder och modeller så att kvaliteten på prog-

noser, kalkyler och analyser förbättras,

9. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och prognos-

data för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med prognos-
modeller och med miljöekonomiska analyser,

10. framställa rapporter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för

lönebildningen,

11. framställa en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska

aspekter,

12. framställa månatlig statistik om svenska företags och hushålls syn på

ekonomin,

13. varje månad upprätta och publicera en indikator som sammanfattar

företagens och hushållens syn på ekonomin,

1 Senaste lydelse 2013:280.

SFS 2013:1012

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1012

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

14. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid bedömning av om

kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete är uppfyllda,

15. i samråd med sådana myndigheter och sammanslutningar som arbetar

inom närliggande områden verka för att statistiskt material av betydelse för
studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,

16. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken, och

17. inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor

och tjänster.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)