SFS 2013:1013 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

131013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

2

dels att 3 kap. 20 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 18 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

18 §

3

Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av

avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte
medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av närings-

verksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av

näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26

men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för sådan inkomst som har

uppburits före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst

som uppbärs efter den 31 december 2013.

4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska,

om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets in-
komst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2013 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:14, bet. 2013/14:SfU5, rskr. 2013/14:74.

2 Senaste lydelse av 3 kap. 20 § 2010:436.

3 Senaste lydelse 2012:758.

SFS 2013:1013

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013