SFS 2013:1014 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

131014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för radio och tv;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för radio och tv ska ha följande lydelse.

20 §

Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen i efterhand, uti-

från redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sve-
riges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt vill-
kor i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av regeringen
som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen (2010:696).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2013:1014

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013