SFS 2013:1015 Lag om ändring i budgetlagen (2011:203)

131015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i budgetlagen (2011:203);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om budgetlagen (2011:203)

dels att 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 4 och 5 §§, samt

närmast före 9 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

3 §

Regeringen ska i budgetpropositionen och den ekonomiska vårproposi-

tionen redovisa prognoser över den makroekonomiska utvecklingen, statens
inkomster och utgifter, statens lånebehov, utgifterna under utgiftstaket och
den offentliga sektorns inkomster, utgifter och skulder.

Prognoserna ska omfatta det innevarande budgetåret och de tre därpå föl-

jande åren och baseras på väl specificerade förutsättningar.

4 §

Regeringen ska i den ekonomiska vårpropositionen redovisa en bedöm-

ning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Utvärdering

5 §

Regeringen ska regelbundet redovisa en utvärdering av de prognoser

som anges i 3 §.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:83.

2 Jfr rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstater-
nas budgetramverk (EUT L 306, 23.11.2011, s. 41–47, Celex 32011L0085).

SFS 2013:1015

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013