SFS 2013:1018 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

131018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 16 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 kap. 10 § ska utgå,
dels att 16 kap. 1, 5–9, 12, 14, 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

16 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser

– om bidragsmottagare i 2 och 3 §§,
– vid ensam vårdnad i 4 §,
– vid gemensam vårdnad i 5–8 §§,
– om det finns särskilt förordnade vårdnadshavare i 9 §,
– vid adoption i 11 §,
– när flerbarnstillägg ska lämnas m.m. i 12–17 §§,
– om utbetalning till annan i 18 §,
– om ändring av bidragsmottagare i 19 §, och
– om utbetalning av barnbidrag i 20 §.

5 § När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn lämnas barnbidrag
med hälften till vardera föräldern. Anger föräldrarna i en gemensam anmälan
till Försäkringskassan vem av dem som ska vara bidragsmottagare lämnas
dock barnbidraget till den angivna mottagaren.

Är endast en av föräldrarna försäkrad för barnbidrag lämnas hela barnbi-

draget till den föräldern.

Första stycket tillämpas inte om annat följer av 6, 7 eller 18 §.

6 § Om en förälder som enligt 5 eller 7 § ska få barnbidrag under en längre
tid inte kan delta i vårdnaden på grund av frånvaro, sjukdom eller något annat
skäl, övergår rätten att få barnbidrag till den andra föräldern.

7 §

Har föräldrar, som inte bor tillsammans, gemensam vårdnad om ett barn

gäller följande.

1. När barnet bor varaktigt tillsammans med endast en förälder lämnas

barnbidraget till den föräldern, om han eller hon har gjort anmälan om det.

1 Prop. 2013/14:6, bet. 2013/14:SfU4, rskr. 2013/14:67.

SFS 2013:1018

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1018

2. När barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvist boende), lämnas

barnbidraget med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av
dem.

8 §

Ett barn ska anses ha växelvist boende, om sådant boende görs sannolikt

av den förälder som har anmält att barnbidraget ska lämnas med hälften till
vardera föräldern.

9 §

För barn med två särskilt förordnade vårdnadshavare gäller det som

föreskrivs i 5–8 §§ om barnets föräldrar i stället barnets vårdnadshavare.

12 § Den som får allmänt barnbidrag för de barn som omfattas av flerbarns-
tillägget får också flerbarnstillägg för dessa barn.

Den som vill få flerbarnstillägg med stöd av 15 kap. 9 § 2 eller 3 ska an-

mäla detta till Försäkringskassan. Detsamma gäller den som vill få flerbarns-
tillägg med stöd av 15 kap. 12 §, utom i de fall där två föräldrar bor tillsam-
mans med ett barn som de har gemensamt, om någon av dem får barnbidrag
för barnet.

14 § Skulle två personer som bor tillsammans och som inte får barnbidrag
för samma barn kunna få flerbarnstillägget, betalas detta till den av dem som
anmäls som bidragsmottagare. Anmälan ska göras till Försäkringskassan av
personerna gemensamt.

Om inte någon anmälan enligt första stycket görs betalas flerbarnstillägget

till vardera föräldern och beräknas för varje mottagare för sig med tillämp-
ning av 16 och 17 §§.

15 § Om barnbidraget delas enligt 5 eller 7 § för ett eller flera barn ska fler-
barnstillägget beräknas för varje förälder för sig enligt 16 och 17 §§.

18 §

Om det finns särskilda skäl får barnbidraget, i stället för vad som fram-

går av 2–17 §§, på begäran av socialnämnden, betalas ut till den andra av för-
äldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden att användas för barnets
bästa.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.
2. De nya föreskrifterna i 16 kap. 5–9, 12, 14 och 15 §§ tillämpas första

gången

– på barn som är födda efter ikraftträdandet, eller, vid adoption, när den

som adopterat barnet har fått barnet i sin vård efter ikraftträdandet, och

– på barn som har blivit försäkrade för barnbidrag efter ikraftträdandet.
De nämnda föreskrifterna tillämpas dock också om det efter ikraftträdandet

har gjorts en anmälan om till vem barnbidrag ska lämnas.

3. Vid tillämpning av äldre föreskrifter i 16 kap. 5–8 §§ gäller fortfarande

den upphävda 16 kap. 10 §.

4. Om en förälder har fått flerbarnstillägg med tillämpning av de nya före-

skrifterna i 16 kap. 12 eller 14 §, tillämpas alltid de nya föreskrifterna om fler-
barnstillägg för den föräldern och förälderns hushåll även om det i det hushål-
let inte ingår något barn som avses i punkten 2.

background image

3

SFS 2013:1018

5. Äldre föreskrifter i 16 kap. 18 § gäller fortfarande om socialnämndens

begäran om utbetalning har kommit in till Försäkringskassan före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013