SFS 2013:1019 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014

131019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta vid betalningsskyldighet för
underhållsstöd för år 2014;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäk-

ringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för under-
hållsstöd enligt samma balk ska vara 1,2 procent för år 2014.

1

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2012:821.

SFS 2013:1019

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013