SFS 2013:1020 Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten

131020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §

Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna

av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen
och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kun-
skapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksam-
heten ska stå på vetenskaplig grund.

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av

ohälsa.

2 §

Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergri-

pande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med
utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och
metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,
3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och beslutsun-

derlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap

till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer,

5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning,

beredskap, diagnostik och kunskapsstöd, och

6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.

Särskilda uppgifter

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund,
socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för

smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för
smittskyddet i landet,

SFS 2013:1020

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1020

3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling samt i detta arbete särskilt följa upp, utvärdera och sprida
kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön,

4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång till sådan

statistik,

5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälso-

området och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedöm-
ningar och uppföljningar,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet

mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna
utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vacci-
nationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra
berörda samhällssektorer,

7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,

dopnings- och tobaksområdet,

8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor

och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i
frågor som rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional
nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och

aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än
antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vård-
hygien,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten

tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan anti-
mikrobiell resistens,

12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället

och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids
och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med
hivinfektion, bland annat genom att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt
förebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor

som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av
varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och

14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god folkhälsa

som regeringen har fastställt samt verka för att detta mål nås genom att sam-
manställa och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar för-
utsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till kommuner, landsting och
andra berörda samhällssektorer.

Uppdrags- och forskningsverksamhet

4 §

Myndigheten får

1. utöver vad som följer av 10 § och 12 § 2 och om verksamheten i övrigt

medger det utföra uppdrag inom eller utom landet,

2. i samarbete med laboratorier utföra diagnostiska undersökningar av pro-

ver avseende smittsamma sjukdomar som även kan utföras av andra laborato-

background image

3

SFS 2013:1020

rier (rutindiagnostik), om undersökningarna är nödvändiga för myndighetens
kompetensförsörjning, och

3. bedriva den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag

på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras.

Regelgivning, tillståndsgivning och tillsyn

5 §

Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad som anges i

lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

6 §

Myndigheten ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägled-

ning i enlighet med vad som anges i lag och förordning.

Myndigheten ska upprätta en årlig plan för den tillsyn som myndigheten

avser att genomföra under året (tillsynsplan).

7 §

Myndigheten ska svara för tillsynsvägledning i frågor som gäller hälso-

skydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap. miljöbalken och tillhandahålla underlag för till-
lämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).

Beredskap

8 §

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder som

skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälso-
hot i kris och under höjd beredskap.

9 §

Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret och i krisbe-

redskap finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd bered-
skap.

10 §

Myndigheten ska

1. bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expert-

stöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjuk-
domar och vid analys av risker och behov av förebyggande åtgärder när det
gäller sådana utbrott, och

2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla

mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur eller som av
andra skäl inte utförs av andra laboratorier.

11 §

Myndigheten får bistå med expertstöd vid katastrofer eller allvarliga

utbrott av smittsamma sjukdomar i andra länder och stödja svenska civila och
militära internationella krishanteringsinsatser.

Myndigheten får besluta om internationella insatser enligt första stycket

endast under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än myn-
digheten.

Myndigheten ska före beslut om internationella insatser enligt första

stycket samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Socialsty-
relsen om de åtgärder som myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör
bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).

background image

4

SFS 2013:1020

12 §

Myndigheten ska

1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för

högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker
som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-
ningen (1977:1166),

2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, och utföra

mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma ämnen
som utgör särskild fara för människors hälsa,

3. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör sär-

skild fara för människors hälsa, och

4. upprätthålla förmågan att stödja andra myndigheter med kompetens

inom biosäkerhet.

Uppgifter i EU-arbete och annat internationellt samarbete

13 §

Myndigheten ska följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom

Europeiska unionen (EU) och internationellt. Innan myndigheten deltar i detta
arbete ska myndigheten underrätta regeringen om saken och avvakta dess in-
struktioner.

14 §

Myndigheten ska

1. samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande rap-

portering till EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller
alkohol och tobak samt till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet
(UNODC) om frågor som gäller narkotika,

2. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s generalför-

samlings resolution S-26/2 angående hiv/aids antagen den 2 augusti 2001,

3. svara för Sveriges åtaganden att följa förekomsten av poliovirus hos

människor och i miljön samt att avlägsna poliovirus från laboratorier inom
ramen för WHO:s arbete med polioutrotning, och

4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och lämna underlag till rege-

ringen inför rapportering till WHO om förekomsten av sjukdomarna röda
hund och mässling i landet.

15 §

Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde fullgöra de uppgifter som följer av Europa-

parlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande
av beslut nr 2119/98/EG, och

2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april
2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar.

16 §

Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) för Europeiska

centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), för EU:s
hälsoprogram samt för icke smittsamma sjukdomar (NCD) och miljö och
hälsa (EH) inom WHO.

background image

5

SFS 2013:1020

17 §

Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten och i samar-

bete med andra aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges po-
litik för global utveckling.

Nationell rapportering

18 §

Myndigheten ska regelbundet förse regeringen med en folkhälsopoli-

tisk rapport samt årligen en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer.

19 §

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 3 § 3 rapportera till

Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som be-
hövs.

Samverkan

20 §

Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras och genom-

föras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styr-
ningen av vård- och omsorgsområdet och informationen till allmänheten är
samordnad.

Myndigheten ska i smittskyddsfrågor bistå Socialstyrelsen med de kun-

skaps- och beslutsunderlag som Socialstyrelsen behöver för att fullgöra sina
uppgifter. Dessa kunskaps- och beslutsunderlag ska tas fram i samråd med
Socialstyrelsen.

Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet för det friluftslivs-

mål för god folkhälsa som regeringen har fastställt samverka med berörda
myndigheter vid genomförande och uppföljning av friluftslivsmålen.

Ledning

21 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

22 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio

ledamöter.

Anställning

23 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

24 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

25 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myndig-

heten.

background image

6

SFS 2013:1020

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Avgifter

26 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 4 § 2, 10 § 2 och 12 § 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 § 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek och disponera

intäkterna i verksamheten.

�verklagande

27 §

Folkhälsomyndighetens beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag,

bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 då förordningen

(2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut och förordningen
(2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)