SFS 2013:1021 Lag om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

131021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen
(1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5, 6, 12–18, 20, 22, 23 och 25 §§

lagen (1996:1156) om receptregister i stället för deras lydelse enligt lagen
(2013:619) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 §

För de ändamål som anges i 6 § får E-hälsomyndigheten med hjälp av

automatiserad behandling föra ett register över förskrivningar av läkemedel
och andra varor för människor (receptregister).

5 §

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för receptregistret.

6 §

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läke-

medelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskommittéer enligt
lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-
medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), och

1 Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.

SFS 2013:1021

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1021

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild per-
son inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering och
patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket
5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta
några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild
patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskri-
vare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till
verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovis-
ning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

12 §

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket

1, 2 respektive 8, till öppenvårdsapoteken lämna ut

1. underlag för expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. underlag för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner

vid köp av läkemedel m.m., respektive

3. uppgifter om dosrecept, recept för flera uttag och elektroniska recept.

13 §

E-hälsomyndigheten ska lämna ut uppgifter om dosrecept till den som

har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården och som i sin verksam-
het inom vården har behov av sådana uppgifter.

14 §

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första stycket

3 och 5, till det landsting som enligt 22 § lagen (2002:160) om läkemedelsför-
måner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna ut upp-
gifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas av
nämnda lag.

Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket

5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att
dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen
(2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet ska
bestå hos landstingen.

15 §

E-hälsomyndigheten ska, till den förskrivare som gjort förskrivningen

och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör, lämna
sådan redovisning av uppgifter som avses i 6 § första stycket 6.

16 §

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket

7, till Socialstyrelsen lämna ut uppgifter om

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och kostnadsreducering

enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

background image

3

SFS 2013:1021

2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt
3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

17 §

E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som anges i 6 § första stycket

9, till Inspektionen för vård och omsorg lämna ut uppgifter om en enskild
läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat sär-
skilt läkemedel.

18 §

E-hälsomyndigheten ska, för det ändamål som avses i 6 § första

stycket 10, till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna ut administra-
tiva uppgifter, uppgifter om inköpsdag, vara, mängd, kostnad och kostnads-
reducering enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. redovisade
per öppenvårdsapotek.

20 §

E-hälsomyndigheten ska se till att den enskilde får information om per-

sonuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålen med registret,
3. vilka uppgifter registret får innehålla,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
5. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter enligt 24 §,
7. rätten till skadestånd enligt 24 §,
8. de begränsningar i fråga om sökbegrepp och bevarande av uppgifter som

gäller för registret, och

9. att registreringen inte är frivillig med undantag för ändamål enligt 6 §

första stycket 2 och 8.

22 §

E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörig-

het för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om
patienter. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som ar-
betar hos E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis auto-
matiskt behandlade uppgifter.

23 §

E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt eller delvis automa-

tiskt behandlade uppgifter om patienter, dokumenteras så att de kan kontrolle-
ras. Myndigheten ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon
obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll.

25 §

E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att

täcka kostnaderna för att föra receptregistret.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

ytterligare föreskrifter om avgifterna.

background image

4

SFS 2013:1021

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)