SFS 2013:1023 Lag om ändring i lagen (2013:621) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

131023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:621) om ändring i lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 10, 12 a, 12 b och 14 §§ lagen

(2005:258) om läkemedelsförteckning i stället för deras lydelse enligt lagen
(2013:621) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 §

E-hälsomyndigheten ska för de ändamål som anges i 3 § utföra automa-

tiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt register över köp av för-
skrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). Med köp avses i denna lag även
förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreducering.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling som

avses i första stycket.

10 §

E-hälsomyndigheten ska se till att den registrerade får information om

läkemedelsförteckningen. Informationen ska innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med förteckningen,
3. vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen,
4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för förteck-

ningen,

5. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,
6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
7. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av

uppgifter på medium för automatiserad behandling,

9. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
10. att registreringen inte är frivillig.

12 a §

E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörig-

het för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om kun-
der. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar
hos myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis auto-
matiskt behandlade uppgifter.

1 Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.

SFS 2013:1023

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1023

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

12 b §

E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt eller delvis auto-

matiskt behandlade uppgifter om kunder, dokumenteras så att de kan kontrol-
leras. Myndigheten ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon
obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll.

14 §

E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att

täcka kostnaderna för att föra läkemedelsförteckningen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

ytterligare föreskrifter om avgifterna.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)