SFS 2013:1028 Lag om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

131028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:626) om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 17 a och 17 b §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för deras lydelse enligt lagen
(2013:626) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

25 kap.

17 a §

Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

17 b §

Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds

affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.

SFS 2013:1028

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013