SFS 2013:1032 Förordning om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

131032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Tandvårds- och
läkemedelförmånsverkets föreskrifter
(TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens
Service Aktiebolag;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets före-

skrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag ska
upphöra att gälla vid utgången av december 2013.

De upphävda föreskrifterna ska dock fortfarande gälla till dess att E-hälso-

myndigheten har meddelat föreskrifter enligt 3 § förordningen (2009:625) om
receptregister och 3 § förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning,
dock längst till utgången av mars 2014. Vad som sägs om Apotekens Service
Aktiebolag i de upphävda föreskrifterna ska därvid gälla E-hälsomyndig-
heten.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1032

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;