SFS 2013:1033 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

131033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2013:1033

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1033

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2013:887.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Sveriges geolo-
giska undersök-
ning

Sveriges geologiska
undersöknings för-
fattningssamling

SGU-FS

Tandvårds- och
läkemedels-
förmånsverket

Tandvårds- och
läkemedelsförmåns-
verkets författnings-
samling

TLVFS

Utnyttjas också av
E-hälsomyndigheten

Tillväxtverket

Tillväxtverkets för-
fattningssamling

TVFS

Utnyttjas också av
Verket för innova-
tionssystem och
Rådet för Euro-
peiska socialfonden
i Sverige