SFS 2013:1034 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

131034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:1034

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1034

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Domstolsverket,
E-hälsomyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten,

1 Senaste lydelse 2013:891.