SFS 2013:1035 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

131035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

8 §

1

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8

lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäk-
ringsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinsti-
tut, institut för elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftel-
ser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd
enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och till Radio-
tjänst i Kiruna Aktiebolag.

Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form även lämnas ut

till

1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller pensionsstif-

telser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande utfästelser, och

2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släkt-

forskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:701.

SFS 2013:1035

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013