SFS 2013:1036 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

131036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2002:687) om läkemedels-

förmåner m.m. ska ha följande lydelse.

16 §

1

Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreducering
från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket rätt att få
ersättning av det landsting som avses i 22 § samma lag med ett belopp som
motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduce-
ringen.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss må-

nad ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden
därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den
till öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt landstingen,
E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:633.

SFS 2013:1036

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013