SFS 2013:1037 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

131037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:196) om register över

hälso- och sjukvårdspersonal ska ha följande lydelse.

5 §

1

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas

endast för att

1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om recept-

register,

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som

föreskrivs i annan författning eller avtal,

4. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av identitet och be-

hörighet i fråga om förskrivare av läkemedel och kontroll av identitet i fråga
om legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, i
samband med myndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen
(2005:258) om läkemedelsförteckning,

5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares

identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av läkemedel
och andra varor som förskrivits,

6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i sam-

band med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att ut-

färda intyg.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:639.

SFS 2013:1037

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013