SFS 2013:1038 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

131038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:1206) med instruktion

för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande lydelse.

6 §

1

Myndighetschefen beslutar om föreskrifter och allmänna råd om

– hur inköpspris och försäljningspris enligt 7 § lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska fastställas, och

– utbyte av läkemedel enligt 21 § samma lag.
Myndighetschefen avgör dessutom övriga ärenden som inte ska avgöras av

beslutsorganen eller av personalansvarsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:638.

SFS 2013:1038

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013