SFS 2013:1039 Förordning om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

131039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:625) om
receptregister;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2009:625) om recept-

register ska ha följande lydelse.

2 §

1

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om upp-

gifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om
receptregister,

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i

1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om re-
ceptregister,

3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda

patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i
6 § första stycket 5 lagen om receptregister.

3 §

E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgif-

ter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:415.

SFS 2013:1039

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013