SFS 2013:1043 Förordning om ändring i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

131043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:929) om handel
med vissa receptfria läkemedel;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:929) om handel med

vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse.

5 §

För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 16 § 4 lagen

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska den som bedriver
detaljhandel enligt samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten
om de läkemedel som har sålts föregående månad.

Uppgifterna ska innehålla information om
1. läkemedlets namn,
2. läkemedelsform,
3. styrka,
4. förpackningsstorlek,
5. antalet försålda förpackningar,
6. försäljningsdatum, och
7. försäljningspris.
Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer anges.
De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per försäljnings-

transaktion separat för varje försäljningsställe. Uppgifterna ska vara E-hälso-
myndigheten till handa inom sju dagar räknat från den sista dagen i den må-
nad som följer på den månad som redovisningen avser. Uppgifterna ska över-
föras elektroniskt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1043

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;