SFS 2013:1044 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

131044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om strålskyddsförordningen (1988:293)

dels att nuvarande 1 och 12 a §§ ska betecknas 1 a och 13 a §§,
dels att den nya 1 a §, 9 och 12 §§ och den nya 13 a § samt rubriken när-

mast före 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 1, 8 a och 8 b §§

samt närmast före 1 a och 8 a §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 13 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Pröv-

ning av tillståndsfrågor⬝, att det närmast före 14 § ska införas en ny rubrik
som ska lyda ⬝Prövning av villkorsfrågor⬝ och att det närmast före 14 b § ska
införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Prövning av transporter av radioaktivt av-
fall⬝.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 3 § strålskyddslagen (1988:220) i fråga om 2 och 4 §§,
2. med stöd av 12 § strålskyddslagen i fråga om 5, 6 och 7 §§,
3. med stöd av 13 § strålskyddslagen i fråga om 8 §,
4. med stöd av 14 § strålskyddslagen i fråga om 8 §,
5. med stöd av 15 § strålskyddslagen i fråga om 9 och 9 a §§,
6. med stöd av 16 § strålskyddslagen i fråga om 10 §,
7. med stöd av 17 § strålskyddslagen i fråga om 9 §,
8. med stöd av 18 § strålskyddslagen i fråga om 11 §,
9. med stöd av 19 § strålskyddslagen i fråga om 9 §,
10. med stöd av 20 § 3 strålskyddslagen i fråga om 12 § 1,
11. med stöd av 21 § strålskyddslagen i fråga om 8 a och 8 b §§ och 12 § 2,
12. med stöd av 22 § strålskyddslagen i fråga om 12 § 3 och 13 § första

stycket 1,

13. med stöd av 22 a § andra stycket och 27 § andra stycket strålskydds-

lagen i fråga om 14 a § första stycket,

14. med stöd av 25 § strålskyddslagen i fråga om 13 § första stycket 2,
15. med stöd av 27 § första stycket strålskyddslagen i fråga om 14 §,
16. med stöd av 29 § strålskyddslagen i fråga om 15 §,
17. med stöd av 30 § strålskyddslagen i fråga om 16 §,
18. med stöd av 31 § strålskyddslagen i fråga om 17 §,
19. med stöd av 43 § strålskyddslagen i fråga om 9 och 16 a §§,

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).

SFS 2013:1044

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1044

20. med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 20 §, och
21. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

1 a §

Med stark laserpekare avses i denna förordning en bärbar teknisk an-

ordning som

1. kan alstra icke-joniserande elektromagnetisk strålning inom våglängds-

området 180 nanometer till 1 millimeter, huvudsakligen genom processen sti-
mulerad emission,

2. är batteridriven eller försedd med annan egen strömförsörjning,
3. är konstruerad för användning vid en märkspänning som är lägre än 50

volt för växelström eller lägre än 75 volt för likström,

4. är avsedd att hållas i handen och riktas mot något på avstånd, och
5. har de strålningsegenskaper som uppfyller kriterierna för laserklass 3R,

3B eller 4

enligt svensk standard SS EN 60825-1, utgåva 4, 2007.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

strålskyddslagen (1988:220).

Starka laserpekare

8 a §

Starka laserpekare får inte utan tillstånd föras in till Sverige eller till-

verkas, förvärvas, innehas, användas, överlåtas eller upplåtas.

Tillståndsplikten gäller inte produkter som omfattas av lagen (1993:584)

om medicintekniska produkter.

8 b §

Ett tillstånd enligt 8 a § får

1. endast avse laserpekare som är utformade, klassificerade och märkta i

enlighet med svensk standard SS EN 60825-1, utgåva 4, 2007 eller på annat
sätt har en likvärdig säkerhet,

2. i fråga om att föra in en laserpekare till Sverige eller tillverka, förvärva,

inneha eller använda en laserpekare ges endast till den som behöver laser-
pekaren för ett godtagbart ändamål och endast om det skäligen kan antas att
laserpekaren inte kommer att missbrukas, och

3. i fråga om att, inom ramen för yrkesmässigt bedriven handel med laser-

pekare, föra in laserpekare till Sverige eller tillverka, förvärva, inneha, an-
vända, överlåta eller upplåta laserpekare, ges endast om den som bedriver
verksamheten och den som har ett bestämmande inflytande över verksam-
heten är lämplig att driva den med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga
omständigheter.

Ett tillstånd att överlåta eller upplåta starka laserpekare ska förenas med

villkor att sådana laserpekare endast får överlåtas eller upplåtas till den som
har tillstånd enligt 8 a § för sitt förvärv eller sin användning.

För utrustning som levereras till en myndighet inom totalförsvaret för att

användas i krig eller under krigsliknande förhållanden gäller det som sägs i
första stycket 1 inte den angivna standardens avsnitt 4.4 och 4.6�4.8.

9 §

2

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. sådana förbud som avses i 15 § 1 strålskyddslagen (1988:220),

2 Senaste lydelse 2008:457.

background image

3

SFS 2013:1044

2. sådana förbud som avses i 15 § 2 strålskyddslagen i fråga om andra tek-

niska anordningar än starka laserpekare,

3. sådana skyldigheter, särskilda villkor och förbud som avses i 17 § strål-

skyddslagen,

4. sådana mät- och skyddsutrustningar som avses i 19 § strålskyddslagen,
5. sådan provning, kontroll och besiktning som avses i 19 § strålskyddsla-

gen samt om avgifter för sådan provning, kontroll och besiktning, och

6. verkställigheten av 8 a och 8 b §§.

Ytterligare föreskrifter om tillstånd

12 §

3

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. tillståndsplikt enligt 20 § 3 strålskyddslagen (1988:220) för vissa tek-

niska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

2. tillståndsplikt enligt 21 § strålskyddslagen för andra tekniska anord-

ningar som kan alstra icke-joniserande strålning än sådana som avses i 8 a §
denna förordning, och

3. tillstånd enligt 22 § andra stycket strålskyddslagen för sjukvårdshuvud-

män, vissa yrkesgrupper eller vissa vårdinrättningar, institutioner eller före-
tag.

13 a §

4

Om en tillståndsplikt som avses i 8 a § eller 12 § 2 avser utövandet

av en tjänst enligt definitionen i 4 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre
marknaden, ska Strålsäkerhetsmyndigheten besluta i tillståndsärendet inom
fyra veckor efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om
det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En
sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får
inte avse mer än två veckor utöver de ursprungliga fyra veckorna. Sökanden
ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en

fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i
8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd för innehav eller användning

av laserpekare enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har medde-
lat eller motsvarande äldre bestämmelser får trots 8 a § fortsätta att inneha
och använda laserpekare i enlighet med tillståndet så länge det är giltigt.

3. Den som vid ikraftträdandet innehar en stark laserpekare utan tillstånd

får trots 8 a § fortsätta att inneha laserpekaren till och med den 1 mars 2014
eller, om ansökan om tillstånd görs senast den 1 mars 2014, till dess slutligt
beslut i tillståndsfrågan har vunnit laga kraft.

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:457.

4 Senaste lydelse av tidigare 12 a § 2009:1331.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013