SFS 2013:1045 Förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

131045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:974) med
instruktion för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:974) med instruk-

tion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

dels att 5, 7 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande

lydelse.

5 §

SMHI ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska

och oceanografiska tjänsten,

2. svara för varningstjänster och aktivt samverka med berörda myndig-

heter,

3. producera och förmedla meteorologiskt, klimatologiskt, hydrologiskt

och oceanografiskt beslutsunderlag,

4. producera, sammanställa och förmedla information och kunskap om

klimatförändringar och klimatanpassning,

5. ha beredskap och biträda berörda myndigheter vid allvarliga störningar i

samhället,

6. öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att bedriva uppdrags-

verksamhet gentemot andra myndigheter och genom att bedriva affärsverk-
samhet,

7. samarbeta med svenska myndigheter och med utländska organisationer

inom och utom Europeiska unionen, och

8. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.

6 a §

SMHI ska vara nationell kontaktpunkt för FN:s mellanstatliga panel

om klimatförändringar (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).

7 §

SMHI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens

verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i
denna instruktion, en annan förordning eller ett beslut som regeringen fattat.

De sammanlagda intäkterna från tjänsteexporten får motsvara högst 15 pro-

cent av myndighetens totala förvaltningskostnader.

13 §

SMHI ska ta ut avgifter för den uppdragsverksamhet och affärsverk-

samhet som myndigheten bedriver och får disponera intäkterna.

SFS 2013:1045

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1045

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

SMHI beslutar om avgifternas storlek i det enskilda fallet.
Avgifterna ska bestämmas så att de täcker myndighetens kostnader för att

tillhandahålla varan eller tjänsten och bidrar till myndighetens kostnader för
uppbyggnad, uppdatering och utveckling av system, databaser och informa-
tion.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)