SFS 2013:1046 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

131046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:619) med
instruktion för Havs- och vattenmyndigheten;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:619) med instruktion för

Havs- och vattenmyndigheten ska ha följande lydelse.

7 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det ut-
vecklingsarbete som myndigheten bedriver internationellt och som ligger
inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion, en annan förord-
ning eller ett beslut som regeringen fattat.

De sammanlagda intäkterna från myndighetens hela tjänsteexport får mot-

svara högst fem procent av myndighetens totala förvaltningskostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:1046

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013