SFS 2013:1024 Lag om ändring i lagen (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

131024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:622) om ändring i
patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 § patientdatalagen

(2008:355) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:622) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

I 14 § lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om att

E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till landstingen om förskriv-
ning av läkemedel och andra varor och att uppgifter om patientens identitet
ska vara krypterade vid utlämnandet.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en

patients identitet utan att patienten samtycker till det.

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och

sjukvården och som landstingen ska sambearbeta med sådana uppgifter som
avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas
vid behandlingen.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.

SFS 2013:1024

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013