SFS 2013:1040 Förordning om ändring i förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning

131040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:626) om
läkemedelsförteckning;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:626) om läkemedelsför-

teckning ska ha följande lydelse.

3 §

E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgif-

ter som avses i 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:1040

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013