SFS 2013:1048 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

131048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för kommunernas medverkan
vid 2014 års val till Europaparlamentet;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För sin medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet ska kommu-

nerna få statsbidrag med

1. dels 30 000 kr per kommun,
2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det

totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat
efter en fingerad valdag den 1 mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr,
varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kom-

munerna senast den 31 mars 2014.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Helena Josefson
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:1048

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013