SFS 2013:1050 Förordning om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

131050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1421) med
instruktion för Kungl. biblioteket;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (2008:1421) med

instruktion för Kungl. biblioteket ska ha följande lydelse.

1 §

1

Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bilddoku-

ment och rörliga bilder samt fullgör dokumenterande uppgifter och service-
uppgifter. Myndigheten ska

1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduk-

tionen i dess helhet och sådana dokument för elektronisk återgivning som
avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om

pliktexemplar av dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram,
videogram, sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 14 §
tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar av ljud-
radio- och televisionsprogram, och

3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i rollen som

främst humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och
främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv
forskningsinfrastruktur.

5 §

2

Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna biblio-

teksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Myndig-
heten ska särskilt ansvara för

1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken

och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,

2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och
3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regio-

nala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner
som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801)
har utformats och hur de används.

Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av digitala

tjänster och system inom biblioteksväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Senaste lydelse 2011:942.

2 Senaste lydelse 2011:942.

SFS 2013:1050

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1050

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)