SFS 2013:1051 Lag om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

131051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav
för kreditinstitut och värdepappersföretag;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och

anmälningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

2.

För att bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt förordning (EU) nr

575/2013 ska de institut som omfattas av förordningen betala en årlig avgift.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra

styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:30, bet. 2013/14:FiU8, rskr. 2013/14:70.

2 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2013:1051

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013