SFS 2013:1056 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

131056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen

(2010:696)

dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 a §, 8 kap.

13 a § och 15 kap. 5 a och 9 a §§, samt närmast före 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §
och 15 kap. 5 a och 9 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

6 kap.

2 §

Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§

sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där
det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till

barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplace-
ring av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet

är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är

tillgänglig efter ordination, eller

4. modersmjölksersättning.

7 kap.

Begränsningar för företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning

2 a §

Om ett företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning

sponsrar ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv får spons-
ringen inte främja användningen av modersmjölksersättning utan bara företa-
gets övriga produkter och dess anseende.

1 Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.

SFS 2013:1056

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1056

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 kap.

Reklam för modersmjölksersättning

13 a §

Bestämmelser om förbud mot reklam för modersmjölksersättning

finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och
tillskottsnäring.

15 kap.

Reklam för modersmjölksersättning

5 a §

Bestämmelser om förbud mot reklam för modersmjölksersättning

finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och
tillskottsnäring.

Sponsring av modersmjölksersättning

9 a §

Om ett företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning

sponsrar ett program i en ljudradiosändning får sponsringen inte främja an-
vändningen av modersmjölksersättning utan bara företagets övriga produkter
och dess anseende.

18 kap.

2 §

2 Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som läm-

nats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4�6 och 12 §§,

6 kap. 1, 2 § första stycket och andra stycket 1�3, 3 och 4 §§, 7 kap. 1, 2 och
3�8 §§, 8 kap. 1�13 och 14 §§, 14 kap. 1�3 §§ eller 15 kap. 1�5, 6�9 och
10 §§, eller

2. ett villkor som förenats med tillståndet med stöd av 4 kap. 8�11 §§ eller

11 kap. 3 § har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av

regeringen att sända ljudradio får ändras till att avse annat sändningsutrymme,
om

1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på

grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till
eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna
medges, eller

2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:702.