SFS 2013:1058 Förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

131058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:817) om
växtskydd m.m.;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:817) om växtskydd

m.m.

dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 § ska betecknas 6 §,
dels att 1, 3, 4, 5, 10, 11 och 23 §§, samt rubrikerna närmast före 5, 10, 11

och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 7, 11 a och

11 b §§, samt närmast före 11 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hin-

dra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog,
annan mark eller lager av växter eller växtprodukter.

Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i denna förord-

ning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om vad som av-

ses med växt och växtprodukt enligt växtskyddslagen.

3 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som

åtgärder enligt 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318) får vidtas mot. Så-
dana föreskrifter får meddelas endast när det gäller växtskadegörare som all-
varligt kan skada växter, växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan
mark.

4 § När det gäller andra växtskadegörare än sådana som avses i 3 § får Jord-
bruksverket meddela föreskrifter eller beslut om åtgärder som avses i 5 och
5 a §§ växtskyddslagen (1972:318), om det finns särskilda skäl. Sådana före-
skrifter och beslut som avses i 5 § växtskyddslagen ska vara tidsbegränsade,
när det gäller växtskadegörare som avses i den här paragrafen.

�&tgärder

5 §

För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruks-

verket

1. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter enligt 5 § första

stycket 5 växtskyddslagen (1972:318),

SFS 2013:1058

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1058

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om nödvändiga åt-

gärder i fråga om enskildas egendom enligt 5 § första stycket 7 växtskyddsla-
gen, och

3. i det enskilda fallet besluta om åtgärder enligt övriga punkter i 5 § växt-

skyddslagen.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall en-

ligt första stycket.

7 §

Jordbruksverket leder och samordnar åtgärder enligt 5 och 5 a §§ växt-

skyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska medverka

vid sådana åtgärder.

Förbud mot eller villkor för införsel eller annan hantering

10 §

För att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare får Jord-

bruksverket meddela föreskrifter enligt 5 § första stycket 6 växtskyddslagen
(1972:318) om förbud mot eller villkor för införsel, utförsel eller bortförande,
innehav eller annan hantering av

1. växter,
2. växtprodukter,
3. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat, eller
4. växtskadegörare och kulturer av växtskadegörare.

Sundhetsintyg vid förflyttning m.m.

11 §

Jordbruksverket får efter ansökan utfärda sundhetsintyg som krävs vid

förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter, växtprodukter
eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare.

Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att utfärda sundhetsin-

tyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av
växter eller växtprodukter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sundhetsintyg som

avses i första och andra styckena.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande

som avses i andra stycket.

11 a § Jordbruksverket får

1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sund-

hetsintyg om det finns brister i intyget, och

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning,

behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter,
växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns
brister i eller saknas ett sundhetsintyg.

Egenkontroll

11 b §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för företag

som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter
av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva en efter verksamhetens art läm-
pad egenkontroll.

background image

3

SFS 2013:1058

Beslagtaget gods

23 §

I fråga om beslagtaget gods ska de försiktighetsmått iakttas som Jord-

bruksverket anser nödvändiga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013