SFS 2013:1059 Förordning om kontroll av ekologisk produktion

131059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kontroll av ekologisk produktion;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver följande.

Behöriga myndigheter

1 §

De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt

de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekolo-
gisk produktion ska utföras av

1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
2. Statens jordbruksverk i fråga om produktion och hantering av jordbruks-

och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, och

3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att
a) godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr

834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av eko-
logiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

1, och

b) utöva tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts uppfyller de

krav som gäller för godkännandet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive ansvars-

områden enligt första stycket utöva tillsyn över att kontrollorganen uppfyller
kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda

om tillämpningen av denna förordning.

Kontroll

2 §

I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns bestäm-

melser om att kontrolluppgifter får överlämnas till kontrollorgan.

3 §

Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska utöva sådan

kontroll som avses i 2 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produk-
tion i fråga om livsmedel i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller en-
ligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

4 §

Jordbruksverket ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen

(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om produktion och
hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel om
inte något annat anges i andra stycket.

1 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0834).

SFS 2013:1059

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1059

Länsstyrelserna ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen om kontroll

av ekologisk produktion i fråga om foderföretag i primärproduktionen av fo-
der.

5 §

Konsumentverket ska utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen

(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om marknadsföring.

6 §

Tullverket ska utföra den dokumentkontroll som en ansvarig myndighet

är skyldig att utföra enligt artiklarna 13 och 14 i kommissionens förordning
(EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekolo-
giska produkter från tredjeländer

2.

Avgifter

7 §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för

1. sådan kontroll som myndigheten har överlämnat till kontrollorganet en-

ligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, och

2. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen

om kontroll av ekologisk produktion, lagen om kontroll av ekologisk produk-
tion eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om grun-

derna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första stycket.

8 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter

om skyldighet att betala avgift för prövning av ansökan om godkännande av
kontrollorgan enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007
om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upp-
hävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

9 §

I förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs-

medel och vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska
betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för kontroll
och prövning av ärenden.

I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska betalas för
statliga myndigheters och kommunernas kostnader för kontroll av ekologiskt
foder.

Sanktionsavgifter

10 §

Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen (2013:363) om

kontroll av ekologisk produktion ska betalas

1. med 1 000 kronor om aktören har en årsomsättning som är högst 20 000

kronor, och

2. med fem procent av årsomsättningen, dock högst 50 000 kronor, om ak-

tören har en årsomsättning som är större än 20 000 kronor.

2 EUT L 334, 12.12.2008, s. 25 (Celex 32008R1235).

background image

3

SFS 2013:1059

Årsomsättningen ska avse den totala omsättningen närmast föregående rä-

kenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under
näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning
annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

11 §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket prövar frågor om sanktionsav-

gift inom sina ansvarsområden enligt 1 §.

12 §

Ett beslut om sanktionsavgift ska innehålla en upplysning om att avgif-

ten ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.

13 §

Den myndighet som beslutat om sanktionsavgift enligt 11 § ska efter

delgivning av beslutet omgående sända en kopia av beslutet och av beviset
om delgivning till Kammarkollegiet. Motsvarande gäller om myndigheten
upphävt eller ändrat beslutet efter omprövning.

Om ett beslut överklagas ska myndigheten genast underrätta Kammarkolle-

giet om detta.

14 §

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indriv-

ningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att
betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § i förord-
ningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor,

om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

15 §

Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras

eller fastställs genom en dom som har fått laga kraft, ska domstolen snarast
sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen
fick laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet

om den beslutar att ett överklagat beslut om sanktionsavgift tills vidare inte
får verkställas, eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

Uppgiftsskyldighet

16 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna de uppgifter

till Livsmedelsverket och Jordbruksverket som behövs för att de ska kunna
utföra sin tillsyn över kontrollorganen enligt 1 §.

Bemyndiganden

17 §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden

enligt 1 § meddela föreskrifter

1. om undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363)

om kontroll av ekologisk produktion,

2. om särskilda ekologiska produktionsregler,
3. om hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket lagen om kontroll av

ekologisk produktion ska bedrivas,

4. om skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter

till en kontrollmyndighet, och

background image

4

SFS 2013:1059

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

5. för verkställigheten av lagen om kontroll av ekologisk produktion, de

EU-förordningar som anges i 1 § i den lagen samt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen

(2009:27) om ekologisk produktion ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)