SFS 2013:1060 Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

131060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1166) om avgifter

för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

1

dels att 1–4, 8, 11 och 23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 a §, samt närmast

före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndighe-

ters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen

(2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen,

2. offentlig kontroll, kontroll av att produktspecifikationen följs innan pro-

dukten släpps ut på marknaden, uppföljande kontroll hos producenter av vin
samt handläggning av ansökningar om registrering, ändring av produktspeci-
fikation och avregistrering enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen,

3. sådan offentlig kontroll av ekologisk produktion som avses i 2 § första

stycket lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion utom när det
gäller foder, och

4. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen

om kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

Bestämmelser om avgifter för ekologisk kontroll som avser foder finns i

förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och ani-
maliska biprodukter.

2 §

3

Bestämmelser om kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter

finns i livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2009:1425) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1465.

2 Senaste lydelse 2009:1465.

3 Senaste lydelse 2009:1465.

SFS 2013:1060

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1060

lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen
(2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

I förordningen om kontroll av ekologisk produktion finns det även bestäm-

melser om avgifter för offentlig kontroll som utförs av kontrollorgan.

3 §

4

En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll av livs-

medel och ekologisk produktion än den som avses i artikel 28 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om of-
fentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

5,

ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets
kostnader för offentlig kontroll av livsmedelsföretag i primärproduktionen av
livsmedel eller en kontrollmyndighets kostnader för sådan kontroll av en livs-
medelsanläggning som får utföras enligt 25 a § livsmedelsförordningen
(2006:813).

Kostnader för offentlig kontroll av styckningsanläggningar får dock täckas

dels av en årlig avgift, dels av en bemanningsavgift som tas ut med stöd av
18 §. För offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar får, i
stället för det som sägs i första stycket, en bemanningsavgift tas ut med stöd
av 18 §.

Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att ta

ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

4 §

Avgiften ska betalas av de livsmedelsföretagare och aktörer inom ekolo-

gisk produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Avgiften ska även
betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av
snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

8 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut

av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas i andra fall än som anges i andra
stycket.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut

av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas för den kontroll som utförs av
ekologisk produktion i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och
vattenbruksprodukter som inte är livsmedel.

11 §

6

I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/

2004 finns det bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll på grund av
bristande efterlevnad av regelverket. Bestämmelserna ska även tillämpas vid
extra offentlig kontroll av anläggningar för dricksvattenförsörjning och för
tillverkning av snus eller tuggtobak samt vid extra offentlig kontroll på grund
av bristande efterlevnad av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22
oktober 2007 om upprättandet av en gemensam organisation av jordbruks-
marknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter

7 i

de delar förordningen kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

4 Senaste lydelse 2009:1465.

5 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

6 Senaste lydelse 2013:679.

7 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

background image

3

SFS 2013:1060

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av

en statlig kontrollmyndighet ska beräknas när det gäller extra offentlig kont-
roll, om det inte anges något annat i tredje stycket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en

statlig kontrollmyndighet ska beräknas när det gäller extra offentlig kontroll
som avser ekologisk produktion i fråga om produktion och hantering av jord-
bruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel.

Avgift för prövning av ärenden som avser ekologisk produktion

20 a §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive an-

svarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk
produktion meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning
av ärenden hos en statlig myndighet enligt de EU-förordningar som anges i
1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen om kontroll av ekologisk pro-
duktion.

23 §

8

I 31 och 32 §§ livsmedelslagen (2006:804), 19 och 20 §§ lagen

(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk
produktion finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters
och kommunala nämnders beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2009:1465.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013