SFS 2013:1061 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

131061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter;

utfärdad den 5 december 2013.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 20 §§ förordningen (2006:1165) om av-

gifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndighe-

ters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt lagen (2006:805) om

foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. sådan offentlig kontroll som avses i 2 § första stycket lagen (2013:363)

om kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion finns i för-

ordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och förord-
ningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter.

2 §

Bestämmelser om kontrollmyndigheter finns i förordningen (2006:814)

om foder och animaliska biprodukter, lagen (2013:363) om kontroll av ekolo-
gisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk pro-
duktion.

20 §

I 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kom-
munala nämnders beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:418.

SFS 2013:1061

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013