SFS 2013:1063 Lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

131063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt
betalningsföreläggande;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (2008:879) om europeiskt

betalningsföreläggande ska ha följande lydelse.

9 §

Ersättning till sökanden för kostnader i målet får avse ansökningsavgift

samt skäligt belopp för

1. delgivning,
2. översättning av handlingar, och
3. sökandens eget arbete med anledning av målet och arvode till ombud

eller biträde.

Ersättning för kostnader enligt första stycket 3 får endast om det finns sär-

skilda skäl bestämmas till högre belopp än 380 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i mål som har kommit in till Krono-

fogdemyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

SFS 2013:1063

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013