SFS 2013:1064 Förordning om ändring i förordningen (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande

131064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:892) om
europeiskt betalningsföreläggande;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:892) om europeiskt

betalningsföreläggande

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:1064

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013