SFS 2013:1065 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten

131065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1991:1340) om
ersättning för kostnader i mål om
betalningsföreläggande eller handräckning hos
Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1340) om ersättning för

kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Krono-
fogdemyndigheten

1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 § 2006:882
2 § 2006:882.

SFS 2013:1065

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013