SFS 2013:1067 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

131067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilaga 1 till lagen (2004:629) om

trängselskatt ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

2

Stockholms kommun

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna ska place-

ras.

1 Prop. 2013/14:26, bet. 2013/14:SkU15, rskr. 2013/14:95.

2 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2010:1023.

SFS 2013:1067

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1067

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande

tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är
markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen
skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den på-
började minuten.

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till

60 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som

sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

Tider

Skattebelopp

klockan

kronor

6.30–6.59

10

7.00–7.29

15

7.30–8.29

20

8.30–8.59

15

9.00–15.29

10

15.30–15.59

15

16.00–17.29

20

17.30–17.59

15

18.00–18.29

10