SFS 2013:1069 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

131069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 12 december 2013.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 18 § samt rubriken närmast före 6 kap.

18 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) ska ha följande lydelse.

6 kap.

Anstånd med att lämna deklaration

18 §

Om anstånd med att lämna inkomstdeklarationer eller mervärdes-

skattedeklarationer har beviljats enligt 36 kap. 3 eller 6 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244), ska deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som beslutas
av Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2013:1069

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013