SFS 2013:1076 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

131076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-
produkter

2

dels att 1 kap. 6 § och 2 kap. 16, 16 a, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 13 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

6 §

3

En punktskattepliktig vara får flyttas endast om de krav i fråga om

elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, ersättnings-
dokument, förenklat ledsagardokument, säkerhet och anmälningsskyldighet
är uppfyllda som följer av de lagar som anges i 2 § eller av bestämmelser som
avses i 5 a §.

En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med

första stycket om det elektroniska administrativa dokument avseende flytt-
ningen, det ersättningsdokument eller förenklat ledsagardokument som åtföl-
jer varorna, innehåller endast smärre brister.

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt

3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.

2 kap.

13 a §

Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt på

1. en sådan beskattad alkoholvara som avses i 7 a § lagen (1994:1564) om

alkoholskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhänderta-
gandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 §
alkohollagen (2010:1622) att föra in varan,

1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2012:679.

SFS 2013:1076

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1076

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

2. en sådan beskattad tobaksvara som avses i 8 a § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhändertagan-
det skulle upphävas enligt 15 § är under 18 år, eller

3. en sådan beskattad tobaksvara som avses i 8 a § lagen om tobaksskatt

och det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige
och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot 11 § tobakslagen
(1993:581) eller 4 § lagen om tobaksskatt.

16 §

4

Om omhändertagandet av en alkoholvara upphävs men den som gör

anspråk på varan saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § alkohollagen
(2010:1622) att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut
till denne.

Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men den som gör anspråk

på varan är under 18 år, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut till
denne.

16 a §

5

Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men det är sanno-

likt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan för-
säljning uppenbart skulle strida mot 11 § tobakslagen (1993:581) eller 4 §
lagen (1994:1563) om tobaksskatt, ska beslut fattas om att varan inte ska läm-
nas ut.

17 §

6

En punktskattepliktig vara får förverkas om,

1. ett beslut om skatt enligt 13 § har vunnit laga kraft och skatten inte har

betalats inom en månad från den dag då beslutet vann laga kraft, eller

2. ett beslut enligt 16 eller 16 a § att varan inte får lämnas ut har vunnit laga

kraft.

Ett beslut om förverkande enligt första stycket 1 får inte fattas om det är

oskäligt.

20 §

Skyldighet att betala skatt som påförts med stöd av 13 § består även

efter det att varorna förverkats om skatten inte eftergetts enligt 13 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på varor som har

förts in i Sverige från och med den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1629. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2002:883. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2002:883.